Fra 1. januar 2024 udvides kredsen af, hvem der kan gå på barsel betragteligt ved indførslen af de nye regler om soloforældres mulighed for overdragelse af orlov og for sociale forældres mulighed for at modtage orlov.

De nye regler, beskrevet nedenfor, gælder for børn født eller modtaget 1. januar 2024 eller senere.

Soloforældres mulighed for at kunne overdrage til nærtstående

En soloforælder kan overdrage orlov fra 11. uge og frem til et nærtstående familiemedlem. Dvs.

  • Soloforælderens egne forældre
  • Soloforælderens søskende over 18 år
  • Forælder og søskende over 18 år til en afdød forældre

En lønmodtager vil maksimalt kunne overdrage op til 23 uger. En selvstændig eller studerende vil kunne overdrage op til 32 ugers orlov.

Den nærtstående får overdraget orlov med barselsdagpenge.

Det nærtstående familiemedlem, som orloven overdrages til, skal give sin arbejdsgiver besked med 8 ugers varsel om, hvornår orloven påbegyndes og længden af orloven.

Medarbejdere, der har bedt om orlov efter denne ordning, eller som er på orlov efter ordningen, er beskyttet mod opsigelse jf. ligebehandlingsloven.

Sociale forælders mulighed for at overdrage orlov

Reglen er tiltænkt, at LGBT+ og regnbuefamilier lettere skal kunne dele orloven mellem de voksne, som er tiltænkt en forældrelignede relation til barnet.

Forældre, dvs. enten mor, far, medmor eller adoptant, kan overdrage ikke øremærket orlov til en social forælder.

En social forælder er:

  • En forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.
  • En kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.
  • En kendt donors ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.

En samlever er defineret, som en man har levet i ægteskabslignede forhold med i mindst 2 år på tidspunktet for orlovens begyndelse.

Lønmodtagere kan overdrage op til 13 ugers orlov, hvorimod studerende og selvstændige kan overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge.

Der overdrages orlov med barselsdagpenge.

Det varsel, som den sociale forælder skal give om, at de ønsker at holde orlov, er det samme som dine medarbejdere sædvanligvis skal give. Dvs. for orlov holdt indenfor de 10 første uger efter barnet er født/modtaget, så skal medarbejderen give besked 4 uger før fødsel/modtagelsen. For orlov, der ligger fra 11. uge efter barnet er født/modtaget, skal medarbejderen give besked senest 6 uger efter barnets fødsel/modtagelse.  

Medarbejdere, der har bedt om orlov efter denne ordning, eller er på orlov efter ordningen, er opsigelsesbeskyttede.

Hvis du har en medarbejder, som ønsker at benytte sig af reglerne om soloforældres mulighed for overdragelse af orlov til nærtstående eller reglerne om sociale forældres orlov, anbefaler vi, at du kontakter HORESTA.

Log ind