Elever bidrager med engagement og innovation i virksomheden. De får et praksisnært uddannelsesforløb og bliver en værdifuld ressource. Uddannelse af elever er et vigtigt aktiv, da de kender virksomheden og branchen indefra. Virksomheder kan finde elever via lærepladsen.dk. Ansættelse af elever adskiller sig fra almindelige ansættelser, og du finder du de vigtigste regler i nedenstående drop down-menu.

Når den rette elev er fundet

Alle elev forhold skal aftales inden opstart og der SKAL anvendes en særlig formular, der laves af Undervisningsministeriet.
Den korrekte formular findes nu i en version fra december 2018, som kan downloades fra HORESTA`s hjemmeside.
Formularen skal underskrives af elev og virksomhed og indsendes til den valgte erhvervsskole.

Aftalen har 13 punkter og for at udfylde disse korrekt har Undervisningsministeriet opdateret sin Vejledning, og denne findes nu i en version af 15/11-2018.
Den kan også downloades fra HORESTA`s hjemmeside.

Har du spørgsmål til aftaleformularen så kontakt HORESTA`s juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Når virksomheden har fundet den rette elev, skal der udformes en skriftlig uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven.

Til uddannelsesaftalen anvendes en særlig aftaleformular, der kan rekvireres på den lokale erhvervsskole eller hentes på Elevplan.dk (se højre spalte).

Uddannelsesaftalen udfyldes og underskrives af elev og virksomhed og indsendes til erhvervsskolen. Virksomhed og elev modtager herefter en registreret kopi af uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftalen skal oplyse om:

 • Uddannelsens betegnelse og speciale samt start- og slutdato for uddannelsen
 • Indmeldelse på skolen
 • Elevoplysninger om forudgående uddannelse og afslutning heraf
 • Løn
 • Evt. udstationering eller skiftende arbejdssteder


Hvis eleven er under 18 år

Hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene underskrive uddannelsesaftalen sammen med eleven.

Der findes fire forskellige former for uddannelsesaftaler, der uddybes i e-publikationen: "Sådan indgår du en uddannelsesaftale" udgivet af Undervisningsministeriet marts 2010 (download i højre spalte).

 

Den almindelige aftale

For at kunne indgå denne aftaleform er kravet, at virksomheden skal være godkendt som praktiksted og sammen med skolen skal uddanne eleven fra start til slut. Dertil gælder, at:

 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftaleperioden
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn og aflønnes efter gældende overenskomst inden for uddannelsesområdet
 • Der er en gensidig prøvetid på tre måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse.
Ny mesterlære, kombinationsaftaler og kort uddannelsesaftale
Ny mesterlære

For at kunne indgå en aftale om ny mesterlære skal virksomheden være godkendt som praktiksted og skal sammen med skolen uddanne eleven fra start til slut. Dertil gælder, at:

 • Det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på erhvervsskole
 • Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. I uddannelsesplanen fastlægges de mål eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden - eventuelt suppleret med korte skoleophold
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftale-perioden
 • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn og aflønnes efter gældende overenskomst inden for uddannelsesområdet
 • Der er gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse
Kombinationsaftale

Virksomheder, som indgår kombinationsaftaler, skal være godkendte til at varetage hele eller dele af uddannelsen. For en kombinationsaftale gælder desuden, at:

 • Eleven indgår aftale med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold
 • Virksomhederne fastlægger, hvilke perioder eleven er tilknyttet den enkelte virksomhed. Eleven kan således enten tilbringe praktiktiden skiftevis imellem to virksomheder eller i et forløb, hvor virksomhedernes uddannelsesaftaler med eleven afløser hinanden i det forløbende praktikforløb
 • Virksomheder har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode
 • Alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder
Kort uddannelsesaftale

Denne aftaleform er velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse. For at kunne indgå en kort uddannelsesaftale gælder, at:

 • Aftalen indeholder mindst en praktikperiode og et skoleophold. Aftalen kan forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen
 • Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængig af hinanden
 • Virksomheden kun har juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i egen aftale-periode
 • Eleven har ret til optagelse i skolepraktik, hvis eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke påbegynder en ny aftale (dog kun hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik og eleven opfylder kriterierne)
Ophævelse af uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale kan af såvel virksomheden som eleven/lærlingen ophæves med dags varsel de første tre måneder.

Ophævelsen inden for de første 3 måneder kan som udgangspunkt ske uden angivelse af årsagen til ophævelsen. Ophævelsen kan også ske gensidigt ved, at elev og arbejdsgiver er enige om ophævelsen.

Ved ophævelsen af uddannelsesaftalen skal der benyttes en særlig formular, som udleveres af den lokale erhvervsskole.
Formularen returneres i udfyldt stand til skolen, som uddannelsesaftalen er indsendt til, hvorefter handelsskolen registrerer ophævelsen.

Efter udløbet af de første 3 måneder af uddannelsesaftalen kan aftalen hverken opsiges eller ophæves ensidigt af virksomheden eller eleven/lærlingen, men kun ved gensidig aftale eller grov misligholdelse.

Misligholder eleven eller virksomheden sine forpligtelser væsentligt, kan den anden part hæve uddannelsesaftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelse viser sig at være urigtig, eller den brister senere, kan parten hæve aftalen.

Dette skal ske inden en måned efter, at den hævende part har eller burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen.

Uberettiget opsigelse eller ophævelse af en uddannelsesaftale medfører betaling af en godtgørelse, der fastsættes efter Tvistighedsnævnets praksis.

Det anbefales at HORESTA kontaktes forinden ophævelse af en uddannelsesaftale.

Oplæring af elever

Når en virksomhed er blevet godkendt til at forestå oplæring af elever, fremsender det faglige udvalg en godkendelse til virksomheden. Det er en god ide, at sætte sig godt ind i de gode råd og de mange regler, der er for oplæring af elever.

Mistet svendebrev

Er du uddannet gastronom (med specialerne kok, smørrebrødsjomfru og cater), hotel- og fritidsassistent, tjener eller receptionist og har været så uheldig at miste dit svendebrev, kan Uddannelsessekretariatet måske hjælpe med en genudstedelse.

Ferie

Eleven er omfattet af ferielovens § 42 og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler.

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.

For elever, der påbegynder deres ansættelse i perioden 2. september til 31. oktober gælder det, at de har ret til fem ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret, selvom eleven ikke har optjent ferie i virksomheden.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har eleven ret til tre ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og fem dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Hvis eleven har feriepenge med sig fra tidligere arbejdsgiver, kan virksomheden modregne i allerede optjent feriegodtgørelse fra denne tidligere arbejdsgiver.

Elever er i øvrigt omfattet af ferielovens regler.

Læs mere i den blå download-boks på denne side.

Særligt om voksenelever

En voksenelev er en elev, der påbegynder sin uddannelse efter at være fyldt 25 år.

Løn til voksenelever

Det anbefales at give voksenelever en løn, der ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området. Bestemmelsen om udbetaling af voksenelevløn kan være forskellig fra overenskomstområde til overenskomstområde.

Tilskud til voksenelever

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenelever over 25 år. Med beskæftigelsesreformen blev voksenlærlingeordningen målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede pr. 1. januar 2015:

Når ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede, betyder det, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen:

Målgruppe og tilskud
 • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser
 • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten)


Beskæftigelsesregionerne offentliggør 2 gange årligt en oversigt over de uddannelser, der i det følgende år berettiger til tilskud. Oversigterne kan findes på www.jobnet.dk.

Som arbejdsgiver skal du betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget for få udbetalt det særlige tilskud til voksenelever. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB, se nedenfor.

For at ansøge om løntilskud skal du udfylde en særlig ansøgningsblanket, der indsendes til driftsregionen. Blanketten kan rekvireres ved henvendelse til det lokale jobcenter eller på www.jobnet.dk. Her kan du også få rådgivning og vejledning til ansøgning om tilskud. Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned efter uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Lønrefusion under skoleophold
Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) har skiftet navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB yder en højere lønrefusion for voksenelever end for almindelige elever.

For at få godkendt din elev som voksenelev, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal sammen med en godkendt uddannelsesaftale sendes til AUB.

AUB er flyttet ind på Virk.dk. Her kan du læse, hvordan du indbetaler til AUB og hvad, du kan få udbetalt. Du kan også logge på selvbetjening samt hente AUB's blanketter.

Få juridisk rådgivning om elever med
NYT ELEV-MEDLEMSKAB

For kun 1.250 kr./kvartal
kan din virksomhed få juridisk rådgivning om elever, fra branchens mest anerkendte specialister.


HORESTA Elev
er et medlemskab for virksomheder, der rummer adgang til afgrænset, juridisk rådgivning via telefon, om bl.a. elevoverenskomsten og Erhvervsuddannelsesloven.

Rådgivning ydes telefonisk:

ELEV HOTLINE
tlf. +45 35 24 80 61

Åbningstider:
Mandag kl. 9.00 - 12.00
Onsdag kl. 12.00 - 16.00

 

DOWNLOAD FOR MEDLEMMER

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

RELATERET INDHOLD

Selvbetjening for arbejdsgivere

Lønrefusion og befordringstilskud samt voksenelever

Præmie og bonus

Løntilskud (Uforskyldte EUD elever)

Se udbetalinger

Se elevlister